Our Fleet
5869460464cd194a1d0246bcac37d244
 
 
Existing Fleet
Type Vessel Name Built Shipyard CBM DWT Min. Temp. FLAG CLASS
VLEC PACIFIC INEOS GRENADIER 2022 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Hong Kong ABS
VLEC PACIFIC INEOS BELSTAFF 2021 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Hong Kong ABS
VLGC PACIFIC SHANGHAI 2017 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong ABS
VLGC PACIFIC HONG KONG 2017 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong ABS
VLGC PACIFIC BINZHOU 2016 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong ABS
VLGC PACIFIC DONGYING 2016 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong ABS
VLGC PACIFIC YANTAI 2016 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong CCS
VLGC PACIFIC QINGDAO 2016 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong ABS
VLGC PACIFIC RIZHAO 2016 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong CCS
VLGC PACIFIC WEIHAI 2016 DSME 84,000 54,450 -48 oC Hong Kong ABS
Newbuilding
Type Vessel Name Delivery Shipyard CBM DWT Min. Temp. FLAG CLASS
VLEC PACIFIC SP MINERVA Q2 2024 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Hong Kong ABS
VLEC H2646 Q3 2025 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Hong Kong ABS
VLEC H2647 Q4 2025 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Hong Kong ABS
VLEC H2648 Q1 2026 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Hong Kong ABS
VLEC H2649 Q2 2026 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Hong Kong ABS
 
第三方商务/技术管理
船型 船舶名称 交船时间 造船厂 容量(立方米) 吨位 最低装载温度 船旗国 船级社
LEG NAVIGATOR LUNA 2018 CIMC SOE 17,000 18,900 -104 oC Liberia DNV
LEG NAVIGATOR SOLAR 2018 CIMC SOE 17,000 18,900 -104 oC Liberia DNV
LEG NAVIGATOR CASTOR 2019 CIMC SOE 22,000 24,600 -104 oC Liberia DNV
LEG NAVIGATOR EQUATOR 2019 CIMC SOE 22,000 24,600 -104 oC Liberia DNV
LEG NAVIGATOR VEGA 2019 CIMC SOE 22,000 24,600 -104 oC Liberia DNV
VLGC H2638 Q4 2023 JIANGNAN 93,000 54,000 -52 oC Singapore DNV
VLEC H2781 Q2 2024 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Singapore ABS
VLEC H2782 Q3 2024 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Singapore ABS
VLEC H2783 Q4 2024 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Singapore ABS
VLEC H2724 Q4 2025 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Singapore ABS
VLEC H2725 Q1 2026 JIANGNAN 99,000 59,000 -104 oC Singapore ABS